β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA260Hu

物种: Homo sapiens (Human)

α1-微球蛋白(a1M)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA217Hu

物种: Homo sapiens (Human)

基质金属蛋白酶7(MMP7)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA102Hu

物种: Homo sapiens (Human)

D-氨基酸氧化酶(DAO)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCJ298Hu

物种: Homo sapiens (Human)

纤维蛋白原(FG)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA193Hu

物种: Homo sapiens (Human)

血小板因子4(PF4)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA172Hu

物种: Homo sapiens (Human)

6/10 < > First << 678910