C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Hu

物种: Homo sapiens (Human,人)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

C-肽(CP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: CCA447Hu

物种: Homo sapiens (Human,人)

C-肽(CP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: CCA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Po

物种: Sus scrofa; Porcine (Pig,猪)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Mu

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Ca

物种: Canis familiaris; Canine (Dog,犬)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,宽范围)

编号: WEA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

1/1