C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

C-肽(CP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: CCA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

C-肽(CP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,宽范围)

编号: WEA447Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

1/1