β-内啡肽(bEP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA806Hu

物种: Homo sapiens (Human)

神经颗粒素(NRGN)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA404Hu

物种: Homo sapiens (Human)

食欲素(OX)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA346Hu

物种: Homo sapiens (Human)

血红蛋白δ(HBd)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CED092Hu

物种: Homo sapiens (Human)

胃泌素(GT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEB224Hu

物种: Homo sapiens (Human)

胆囊收缩素八肽(CCK8)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEB044Hu

物种: Homo sapiens (Human)

阿黑皮素原(POMC)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEB311Hu

物种: Homo sapiens (Human)

1/10 > 12345 >> Last